Algemene verordening gegevensbescherming

Kwaliteit

GTC Fitwell is een PLUS-praktijk en voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Keurmerk Fysiotherapie of het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register

Wat vragen we van u?

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:                                                                                     

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs en een eventuele verwijzing mee.
 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. GTC Fitwell heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan GTC Fitwell incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, Dry Needling, Claudicatio of bekkenfysiotherapie.
 • Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken, die u niet buiten gebruikt, een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
 • Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 • Wij stellen het op prijs als u in de gehele praktijkruimte geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op ‘stil’ zetten.
 • In de  praktijk geldt een algeheel rookverbod.

Klachten- en geschillenregeling

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken. Fitwell beschikt over een interne klachtenregeling. Daarnaast neemt Fitwell ook deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie en de Klachtenregeling van het KNGF. Info en brochures bij de balie.

Privacy

 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;
 • Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
 • Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelaar verzoeken deze te wijzigen;
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;

Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;

Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.